Bếp điện từ Taka TK- IR02B

9.900.000 đ 4.898.000 đ

Bếp điện từ Taka TK-IR02C2

9.860.000 đ 2.642.000 đ

Bếp từ đôi Taka TKI268GE

24.500.000 đ 13.062.000 đ

Bếp từ Taka I2EU

16.880.000 đ 3.674.000 đ

Bếp từ Taka TKI828N

16.800.000 đ 3.290.000 đ

Bếp từ Taka TK-I02B2

11.680.000 đ 4.408.000 đ

Bếp điện từ Taka IR3ND

17.800.000 đ 5.312.000 đ

Bếp đôi điện từ Taka TK-I2NN

24.800.000 đ 7.982.000 đ

Bếp điện từ Taka IR2A2

13.800.000 đ 3.733.000 đ

Bếp điện từ Taka TK-IRO2B

12.000.000 đ 3.726.000 đ