Bếp từ Faber FB-2I

21.600.000 đ 19.989.000 đ

Bếp điện từ Faber FB-H2I

23.000.000 đ 21.039.000 đ

Bếp điện từ Faber FB-60H2I

23.000.000 đ 22.695.000 đ

Bếp từ Faber FB-604IN

19.100.000 đ 5.158.000 đ

Bếp từ FABER FB-3INS

15.500.000 đ 14.299.000 đ

Bếp điện từ Faber FB-2INEF

12.800.000 đ 13.025.000 đ

Bếp điện Faber FB-604EM

10.600.000 đ 7.795.000 đ

Bếp điện Faber FB-603E

16.800.000 đ 17.900.000 đ

Bếp điện Faber FB2ES

10.500.000 đ 14.159.000 đ

Bếp điện Faber FB2IN

6.800.000 đ 11.585.000 đ